Israël Blog

Christen voor Israel: Een Bijbels Perspectief

Christen voor Israel is een organisatie die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk. Het is een beweging die zich baseert op de Bijbel en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk. In dit artikel willen we dieper ingaan op de Bijbelse grondslag van Christen voor Israel en de betekenis daarvan voor christenen vandaag.

De Bijbelse grondslag van Christen voor Israel

De Bijbel is het fundament van het christelijk geloof en daarmee ook van Christen voor Israel. In de Bijbel vinden we de geschiedenis van het Joodse volk en de beloften die God aan hen heeft gedaan. In Genesis 12:1-3 zegt God tegen Abraham: “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Deze belofte wordt later herhaald aan Isaak en Jakob en geldt dus voor het hele Joodse volk.

De Bijbel laat ook zien dat God een speciale relatie heeft met het Joodse volk. In Deuteronomium 7:6-8 zegt God: “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft u uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.”

Deze speciale relatie tussen God en het Joodse volk heeft ook gevolgen voor christenen. In Romeinen 11:17-18 zegt Paulus: “Als nu enkele van de takken afgebroken zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats geënt bent en mededeelgenoot bent geworden van de wortel en de vettigheid van de olijfboom, roem dan niet tegen de takken. En als u roemt, weet dan dat u de wortel niet draagt, maar de wortel u.” Paulus vergelijkt hier de Joden met de oorspronkelijke takken van de olijfboom en de christenen met de wilde takken die geënt zijn op de olijfboom. Hij waarschuwt de christenen om niet hoogmoedig te zijn ten opzichte van de Joden, omdat zij als het ware geënt zijn op de wortel van het Joodse volk.

De betekenis van Christen voor Israel voor christenen vandaag

Wat betekent dit alles voor christenen vandaag en waarom is Christen voor Israel zo belangrijk? Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk nog steeds gelden. God is trouw aan Zijn beloften en zal deze ook nakomen. Dit betekent dat het Joodse volk nog steeds een speciale plaats heeft in Gods plan en dat wij als christenen daar respect voor moeten hebben.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de geschiedenis van het Joodse volk en de relatie tussen Joden en christenen niet altijd even gemakkelijk is geweest. Er is veel leed en onrecht gedaan aan het Joodse volk, ook door christenen. Christen voor Israel wil daarom bijdragen aan verzoening en herstel van de relatie tussen Joden en christenen. Dit kan alleen als we ons baseren op de Bijbel en ons laten leiden door Gods liefde en genade.

Christen voor Israel zet zich ook in voor de veiligheid en het welzijn van het Joodse volk. Dit is niet alleen een politieke kwestie, maar ook een Bijbelse opdracht. In Psalm 122:6 staat bijvoorbeeld: “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten.” Als christenen hebben we de verantwoordelijkheid om te bidden voor de vrede en veiligheid van het Joodse volk en ons in te zetten voor hun welzijn.

Conclusie

Christen voor Israel is een beweging die zich baseert op de Bijbel en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk. Het is een beweging die zich inzet voor verzoening en herstel van de relatie tussen Joden en christenen en voor de veiligheid en het welzijn van het Joodse volk. Als christenen hebben we de verantwoordelijkheid om ons te laten leiden door Gods liefde en genade en ons in te zetten voor de relatie tussen Joden en christenen en voor de veiligheid en het welzijn van het Joodse volk.

Gerelateerde onderwerpen