Israël Blog

Christen voor Israel: Een Bijbels Perspectief

Christen voor Israel is een organisatie die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk. Het is een beweging die zich baseert op de Bijbel en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk. In dit artikel willen we dieper ingaan op de Bijbelse grondslag van Christen voor Israel en de betekenis daarvan voor christenen vandaag.

De Bijbelse grondslag van Christen voor Israel

De Bijbel is het fundament van het christelijk geloof en daarmee ook van Christen voor Israel. In de Bijbel vinden we de geschiedenis van het Joodse volk en de beloften die God aan hen heeft gedaan. In Genesis 12:1-3 zegt God tegen Abraham: “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Deze belofte wordt later herhaald aan Isaak en Jakob en geldt dus voor het hele Joodse volk.

De Bijbel laat ook zien dat God een speciale relatie heeft met het Joodse volk. In Deuteronomium 7:6-8 staat: “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft u uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.”

Deze speciale relatie tussen God en het Joodse volk wordt ook bevestigd in het Nieuwe Testament. In Romeinen 11:28-29 staat: “Wat het evangelie betreft, zijn zij weliswaar vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.” Paulus benadrukt hier dat ondanks de afwijzing van het evangelie door de Joden, zij nog steeds geliefd zijn vanwege de verkiezing van God.

De betekenis van Christen voor Israel voor christenen vandaag

Christen voor Israel is een beweging die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk. Dit betekent niet alleen dat we ons bewust moeten zijn van de geschiedenis en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk, maar ook dat we ons moeten inzetten voor de positie van het Joodse volk in de wereld vandaag.

Een belangrijk aspect daarvan is de steun voor de staat Israël. De staat Israël is het thuisland van het Joodse volk en is gesticht na de verschrikkingen van de Holocaust. Voor veel Joden is Israël een veilige haven en een plek waar ze hun geloof en cultuur kunnen beleven zonder angst voor vervolging. Als christenen moeten we ons bewust zijn van de belangrijke rol die Israël speelt in de geschiedenis van het Joodse volk en ons inzetten voor de veiligheid en het voortbestaan van de staat Israël.

Een ander aspect van de relatie tussen christenen en het Joodse volk is het delen van het evangelie. In Romeinen 1:16 staat: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.” Het delen van het evangelie met Joden is dus een belangrijk onderdeel van ons geloof. Dit betekent niet dat we Joden moeten dwingen om christen te worden, maar wel dat we hen moeten laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan.

Conclusie

Christen voor Israel is een beweging die zich baseert op de Bijbel en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk. Het is een beweging die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk en die zich bewust is van de belangrijke rol die Israël speelt in de geschiedenis van het Joodse volk. Als christenen moeten we ons bewust zijn van deze Bijbelse grondslag en ons inzetten voor de positie van het Joodse volk in de wereld vandaag. Dit betekent onder andere steun voor de staat Israël en het delen van het evangelie met Joden. Laten we ons daarom als christenen inzetten voor een goede relatie tussen christenen en het Joodse volk, in navolging van de Bijbelse grondslag van Christen voor Israel.

Gerelateerde onderwerpen