Israël Blog

Christen voor Israel: Een Bijbels Perspectief

Christen voor Israel is een organisatie die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk. Het is een beweging die zich baseert op de Bijbel en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk. In dit artikel willen we dieper ingaan op de Bijbelse grondslag van Christen voor Israel en de betekenis daarvan voor christenen vandaag.

De Bijbelse grondslag van Christen voor Israel

De Bijbel is het fundament van het christelijk geloof en daarmee ook van Christen voor Israel. In de Bijbel vinden we de geschiedenis van het Joodse volk en de beloften die God aan hen heeft gedaan. In Genesis 12:1-3 zegt God tegen Abraham: “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Deze belofte wordt later herhaald aan Isaak en Jakob en geldt dus voor het hele Joodse volk.

De Bijbel laat ook zien dat God een speciale relatie heeft met het Joodse volk. In Deuteronomium 7:6-8 zegt God: “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft u uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.”

Deze speciale relatie tussen God en het Joodse volk wordt ook bevestigd in het Nieuwe Testament. In Romeinen 11:28-29 staat: “Wat het evangelie betreft, zijn zij weliswaar vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.” Paulus benadrukt hier dat ondanks de afwijzing van Jezus door het Joodse volk, God hen nog steeds liefheeft vanwege de beloften die Hij aan hun vaderen heeft gedaan.

De betekenis van Christen voor Israel voor christenen vandaag

Christen voor Israel is een beweging die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk. Dit betekent niet dat christenen het Joodse volk moeten verheerlijken of alles wat zij doen moeten goedkeuren. Het betekent wel dat christenen zich bewust moeten zijn van de Bijbelse grondslag van hun geloof en de speciale relatie die God heeft met het Joodse volk.

Christenen moeten zich ook bewust zijn van de geschiedenis van het Joodse volk en de vervolging die zij hebben ondergaan. Dit betekent niet dat christenen zich schuldig moeten voelen voor wat er in het verleden is gebeurd, maar wel dat zij zich moeten inzetten voor een betere toekomst voor het Joodse volk. Dit kan bijvoorbeeld door het steunen van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van het Joodse volk, zoals Christen voor Israel.

Daarnaast moeten christenen zich bewust zijn van de rol die het Joodse volk speelt in Gods plan met de wereld. In Romeinen 11:11-12 staat: “Zo zeg ik dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Maar door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. En als hun val voor de wereld rijkdom betekent, en hun achteruitgang rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!” Paulus benadrukt hier dat de afwijzing van Jezus door het Joodse volk heeft geleid tot de verkondiging van het evangelie aan de heidenen. Maar hij zegt ook dat de volheid van het Joodse volk nog zal komen en dat dit een zegen zal zijn voor de hele wereld.

Christenen moeten dus niet alleen oog hebben voor het verleden en het heden van het Joodse volk, maar ook voor hun toekomst. Zij moeten zich bewust zijn van de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk en zich inzetten voor de vervulling daarvan. Dit betekent niet dat christenen zich moeten bekeren tot het Jodendom, maar wel dat zij zich moeten inzetten voor een betere relatie tussen christenen en Joden en voor een betere toekomst voor het Joodse volk.

Conclusie

Christen voor Israel is een beweging die zich inzet voor de relatie tussen christenen en het Joodse volk. Deze beweging baseert zich op de Bijbel en de beloften die God heeft gedaan aan het Joodse volk. Christenen moeten zich bewust zijn van de Bijbelse grondslag van hun geloof en de speciale relatie die God heeft met het Joodse volk. Zij moeten zich ook bewust zijn van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het Joodse volk en zich inzetten voor een betere relatie tussen christenen en Joden en voor een betere toekomst voor het Joodse volk. Christen voor Israel kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Gerelateerde onderwerpen